Search form

Yoan ma Peba 11:9

9Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Yɨpa bibɨr wɨnɨm, ma twelp (12) awa im pop? Sɨ yet ra bibɨr wɨnɨnd menon okas, ton ma ɨta b'utuwombeny, mop nokɨp ton gasa pɨta nasim yɨr ongong eyeniny onggɨt gowukoyɨmna ngayand. Sɨ Kon re ngaya en.