Search form

Yoan ma Peba 12

Mariya Yesund Gaya ke Yeaukonj

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

1Ɨ re siks (6) bibɨr komb aukɨto Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn awowɨm, Yesu kea Betaniya tungg wa opendonj. Ɨ Lajaro yena re Yesu uj ke yutnyitonj, ton ademb de onggɨt Betaniya tunggɨnd yɨbnonj. 2Ɨ demb de onggɨt tunggɨnd nɨnda rɨgap kea Yesund ɨngaukam owou yongonjeno diyamdiyamɨm. Sɨ Marta re owou na yingg eyeninonj. Ɨ Yesu nɨnda rɨga kɨma na owoupund omiti yɨbnonj, ɨ Lajaro re kea de onggɨt rɨga wɨngɨrɨnd yɨbnonj. 3Ɨ Mariya ukoi mɨra kɨma kɨlkesa ngɨrangngɨrang gaya ogenaya da nad yokatonj ama rɨka yɨpa lita na. Ɨ ton ket Yesumna pɨsɨnd yɨgmarkonj dɨde ket tina mopngɨi ke Yesumna pɨs esekonj. Sɨ met re kea onggɨt b'ogɨl gaya ngɨrangɨt yɨwɨnatonj. 4Ajɨ Tina b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, Yudas Iskariyot yet ra Tin tɨb yii dem, ton yindonj da, 5“Rako man onggɨtyam ngɨrangngɨrang gaya yosogot, man keako akasinot wan tausɨn eit andred (1,800) Kina+ dɨde ket agoninot gasa kesa rɨga wa. Sɨ nangga pena man maka odede yomnɨkot?” 6Ɨ ton odede yindonj re ma onggɨt manaemb jɨ da gasa kesa rɨga yɨm okawam. Ajɨ nok mana da ton re yurowamam na yɨbnonj. Sɨ ton re rɨgaina oramki wulkɨp yɨr ɨpka rɨga na yɨbnonj, ɨ ton kea onggɨtyam wulkɨp wɨngɨrɨnd nɨnda tinɨm emdeneninonj. 7Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Tin wɨrare! Sɨ ton onggɨtyam mɨle yomnɨk re Kornɨm naskanaska eungita mɨle omnɨka ma. 8Sɨ gasa kesa rɨga opima wɨn kɨma wekeneny ita wɨnɨnd, ajɨ Kon ma ɨta ita wɨnɨnd wɨn kɨma nɨtɨbnenenyɨn.”

9Ɨ re ukoi Ju rɨga bobop wumɨr yokato da Yesu adea de onggɨt metɨnd yɨbnonj, ton kea Yesum pɨlwa wuwenonj. Ɨ ton ma Yesu nena na yɨr ongongɨm yopeno, ajɨ tida kwa Lajarond yɨr ongongɨm yena re Yesu uj ke yutnyitonj. 10Sɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨgap kea Lajarond tida kwa yɨsamko ongandam. 11Mop nokɨp Lajaro map jogjog Ju rɨga Yesum pɨlwa wuwenonj dɨde ket gar ke utkunda ke Tin yokato.

Yesu ma B'ɨgaram Yerusalemɨnd

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Ɨ ɨspari ke ukoi rɨga bobo yepiya re onggɨtyam diyamdiyam wɨn okatam wuwenonj Yerusalem taun wa, ton kea utkundento da Yesu ke nya nate ik Yerusalem taun wa. 13Sɨ ton ket apɨg kɨma opekto Yesund simesime omnam. Ɨ ket auwam kɨma aento da,

“Osanna! Ɨta God ma b'ogɨl Man kɨma

yete re Yonggyamɨmna nyɨ kɨma ik,

ɨte re Israel rɨga wa king.”

14Ɨ re Yesu yɨpa dongki b'ɨga yodaronj, Ton kea angitonj onggɨtyam dongki b'ɨga kumbɨnd. Sɨ onggɨt gatab re yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

15“Goro moga Siyon ngɨmngai!+

Yɨr de, moina king ɨte ik

omiti dongki b'ɨga kumbɨnd.”

16Naskand Yesu ma b'auyaena rɨga maka nony aukɨto onggɨt gatab. Ajɨ yɨmta kena re Yesu uj ke utnyitonj dɨde ket b'ogɨl ɨnyomarena yokatonj, ton kea nonyɨk b'amdɨto da onggɨtyam yɨtkak ɨrɨki wekeny re Ti gatab im, sɨ onggɨt penaemb rɨgap odede mɨle amnɨkto Ti pɨlɨnd. 17Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesu Lajarond ara yemokonj gɨmo yɨund oski gopmet bau ke dɨde ket tin uj ke yutnyitonj, rɨga bobo re kea Yesu kɨma wekenonj. Sɨ onggɨt rɨga bobopiya Lajarom gatab yɨr ungata yɨt usenena yiyeno. 18Sɨ onggɨt mop penaemb rɨga bobop Yesund simesime omnam yopo nokɨp ton kea utkundeno onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko gatab rɨna re Ton yomnɨkonj. 19Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨgap towa wɨngɨrɨnd endento da, “Yɨr de, komkesa onggɨt gowukoi rɨgap re kea Tin yɨmta yundoki. Sɨ mera awɨr e kwa nangga e omnɨkam awɨk.”

Nɨnda Grik Rɨgap Yesund Yodaro

20Ɨ re rɨga tuwonj Yerusalem taun wa Godɨnd ewangayam onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd, sɨ nɨnda Grik rɨga toda kwa kea de wekenonj onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd. 21Ɨ opimemb Grik rɨga tuwonj Betsaida tunggam Pilipɨm pɨlwa yet re ikonj Galili eriya ke. Ɨ ket ton tin yɨgekito da, “Sowa rɨga! Sɨn singi im Yesund yɨr ongongɨm.” 22Ngɨrpu ket Pilip yikonj Andream pɨlwa dɨde tin wumɨr yomnonj. Seg ket Andrea ake Pilip ekonda Yesum pɨlwa dɨde ket Tin wumɨr yomnonda. 23Sɨ Yesu ten ket esmonggawonj da, “Ɨtemb ke wɨn ik Rɨgamna B'ɨga b'ogɨl ɨnyomarena okatam. 24Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Ra yɨpa kɨnɨ tuny maka tɨsenj gou wa dɨde ra maka uj tainy, ɨtemb tuny re tinta e ɨbɨm. Ajɨ ra ɨtemb tuny uj tainy, ton jogjog kɨp im tejagɨkiny. 25Ɨ yet ra tina yɨrkokar singi iyeny, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar edamkis dem. Ajɨ yet ra tina yɨrkokar singi kesa omɨny onggɨt gowukoyɨnd, ton ɨta onggɨtyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨkeneny dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa. 26Ɨ yet ra Kornɨm wɨko omnɨka iyeny, ton b'ogla Ken yɨmta nundok. Sɨ rokate ra Kon nɨtɨbnyɨn dɨkɨnd, toda ɨndama onggɨtyam wɨko rɨga ɨbɨm Kon kɨma. Sɨ yet ra Kornɨm wɨko omnɨka iyeny, Kor B'u ɨta tin ɨsnaeneny.

27“Otade Kon kɨd e b'ɨpokenyɨn, sɨ nangga e Kon nitinjɨn? Abu! Be onggɨtyam wɨn ke Ken nɨtrɨngate! Nayɨ, Kon onggɨt mop penaemb netkond ɨtemb wɨn okatam. 28Abu! Man Moina nyɨwɨm pɨlɨnd b'ogɨl ɨnyomarena yoramitene!” Ɨ onggɨt yɨt seg ke ket wub kumb ke yɨtpɨam ikonj da, “Kon kea b'ogɨl ɨnyomarena yoramitenyɨn, ɨ Kon ɨta b'usaya oramitenenyɨn.” 29Ɨ re rɨga bobop owɨnki onggɨtyam yɨtpɨam utkundo, ton endento da, “Ɨara e ara yikeny.” Ɨ kwa nɨndap da, “Anerute Tin yɨtnono yomneny.” 30Sɨ Yesu yindonj da, “Onggɨtyam yɨtpɨam re ma Kor mana awɨk ajɨ wanɨm b'ogɨl mana. 31Sɨ yu ɨte re onggɨt gowukoyɨm b'ɨsagɨka wɨn e. Sɨ yu Godte onggɨt gowukoyɨmna wɨp iyoi rɨga, Satanand b'ɨtɨskanjis bau wa. 32Ɨ ra Kon gou ke b'uturowasɨn, Kon ɨta komkesa rɨga Kor pɨlwa tugungasinyɨn dem.” 33Sɨ Yesu onggɨtyam yɨt yindonj re ouyawa mana da rɨdede wɨp nya kae Ton uj okas dem. 34Sɨ rɨga bobop Ton yɨgekito da, “Sɨn gog yɨt ke utkundenyu da, ‘Keriso ra dadal ngɨrpu kesa e ɨbneneny.’ Sɨ nangga pae Man mindenyɨt da Rɨgamna B'ɨgat b'ogla b'uturowas? Sɨ yetemb jɨ onggɨtyam Rɨgamna B'ɨga?” 35Seg Yesu ket ten esmonggainonj da, “Ɨ ma pɨn e ngaya ɨbɨm wa wɨngɨrɨnd. Sɨ wɨn b'amana wuwene onggɨt ngaya pɨta wɨnɨnd. Nokɨm da ɨdenat sɨbɨbɨt maka wen tekangɨnjiny. Sɨ yet ra sɨbɨbɨnd menon okas, ton ma wumɨr e rɨtama ton yik. 36Sɨ onggɨt ngaya pɨta nat wɨn gar ke utkunda yoramita onggɨt ngayam pɨlɨnd, nokɨm da ɨdenat wɨn ngayamna b'ɨga taukindam.”

Ju Rɨga waina Gar ke Utkunda kesa Mɨle

Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, Ton towa pɨlke yiwatonj egitam. 37Ɨ Yesu kea onggɨtyam komkesa kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkeninonj rɨga wa wɨpɨnd. Ajɨ ton maka Tin gar ke utkunda ke yokato. 38Nokɨm da ɨdenat bageyam Isayamna onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy. Sɨ ton odede na yindonj da,

“Yonggyam! Yet sowaina bage yɨtɨm pɨlɨnd gar ke utkunda yoramis?

Ɨ kwa ke ya pɨlnat Yonggyamɨmna danda yɨm pɨta ainy?”

39Ɨ onggɨt mop penaemb ton maka rɨrɨr aukɨto gar ke utkundam, nokɨp Isaya b'usaya odede kwa yindonj da,

40“God kea towaina yɨrkɨp yɨrdɨdɨ amnɨkinonj,

ɨ towaina gar edokinonj.

Nokɨm da ke ton yɨr ongong reyeninem towaina yɨrkɨp ke,

ɨ ke ton towaina gar ke repɨndeninem

dɨde ket ke ton rengenjinem Kor pɨlwa,

ɨ dɨde ket ke Kon ten resakenjinɨn.”

41Sɨ onggɨt mop penaemb Isaya onggɨtyam yɨt yindonj nokɨp ton kea Yesumna b'ogɨl ɨnyomarena yɨr yongonj, sɨ ton Ti gatab na wumɨr amninonj. 42Sɨ Ju rɨga waina memba wɨngɨrɨnd jogjog rɨga toda kwa kea Yesund gar ke utkunda ke yokato. Ajɨ ton maka towaina gar ke utkunda gatab pɨtapɨta amnento Parisai rɨga map. Nokɨp ton onggɨtyam gatab moga na auto da Parisai rɨgap ke towaina yɨr opmitenapu met ke ten reaukeninem. 43Mop nokɨp opimemb memba ukoijog singi aento re rɨga wa pɨlke esourena okata mana ajɨ ton ma ukoi singi na aento Godɨmna b'ogɨl ɨnyomarena okatam.

44Sɨ Yesu ket unena kɨma yindenonj da, “Yet ra gar ke utkunda ke Ken notkas, ton ma Kena gar ke utkunda ke notkas ajɨ Tina yet re Ken nɨtmɨkitonj. 45Ɨ yet ra Ken yɨr notɨng, ton kea Tin yɨr yong yet re Ken nɨtmɨkitonj. 46Ɨ Kon onggɨt gowukoi wa netkond re ngaya na. Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨga maka sɨbɨbɨnd tekeny yepim re gar ke utkunda ke Ken nokasi. 47Ɨ nangga ma jɨ rada yɨpa rɨga maka Koina opureni yɨtkak tutkundeneniny dɨde maka tawameneniny, Kon ma ɨta tin b'ɨsagɨkam omnyɨn. Nokɨp Kon ma nok mana netkond da Kon gowukoi rɨga tesagɨkinyɨn, ajɨ nok mana da gowukoi rɨga wa yɨrkokar takainyɨn. 48Ɨ yet ra Ken nɨtɨsai dɨde maka Koina opureni yɨtkak takasiny, sɨ ɨta jɨ ti b'ɨsagɨkam rɨga. Sɨ onggɨtyam yɨtkaktemb rɨna re Kon apulisinond, tin negɨr ma b'ɨsagɨkam omɨny dem kikitum bibɨrɨnd. 49Mop nokɨp Kon apureninyɨn re ma Kor nony kaim ajɨ Ti pɨlkaim yet re Ken nɨtmɨkitonj. Ton kea Kor b'ingawa yɨt nokawonj nangga im Kon tapureninyɨn ɨ rɨngmim Kon tapureninyɨn. 50Sɨ Kon wumɨr en da Tina b'ingawa yɨt re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e. Sɨ onggɨt mop paimemb Kon ɨnsima yɨpa rɨrɨrkɨpjog yɨtkak apureninyɨn rɨngma na re Ken Kor B'u wumɨr nomnonj.”