Search form

Yoan ma Peba 12:1

Mariya Yesund Gaya ke Yeaukonj

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

1Ɨ re siks (6) bibɨr komb aukɨto Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn awowɨm, Yesu kea Betaniya tungg wa opendonj. Ɨ Lajaro yena re Yesu uj ke yutnyitonj, ton ademb de onggɨt Betaniya tunggɨnd yɨbnonj.