Search form

Yoan ma Peba 12:14

14Ɨ re Yesu yɨpa dongki b'ɨga yodaronj, Ton kea angitonj onggɨtyam dongki b'ɨga kumbɨnd. Sɨ onggɨt gatab re yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,