Search form

Yoan ma Peba 12:16

16Naskand Yesu ma b'auyaena rɨga maka nony aukɨto onggɨt gatab. Ajɨ yɨmta kena re Yesu uj ke utnyitonj dɨde ket b'ogɨl ɨnyomarena yokatonj, ton kea nonyɨk b'amdɨto da onggɨtyam yɨtkak ɨrɨki wekeny re Ti gatab im, sɨ onggɨt penaemb rɨgap odede mɨle amnɨkto Ti pɨlɨnd.