Search form

Yoan ma Peba 12:17

17Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesu Lajarond ara yemokonj gɨmo yɨund oski gopmet bau ke dɨde ket tin uj ke yutnyitonj, rɨga bobo re kea Yesu kɨma wekenonj. Sɨ onggɨt rɨga bobopiya Lajarom gatab yɨr ungata yɨt usenena yiyeno.