Search form

Yoan ma Peba 12:19

19Sɨ onggɨt penaemb Parisai rɨgap towa wɨngɨrɨnd endento da, “Yɨr de, komkesa onggɨt gowukoi rɨgap re kea Tin yɨmta yundoki. Sɨ mera awɨr e kwa nangga e omnɨkam awɨk.”