Search form

Yoan ma Peba 12:2

2Ɨ demb de onggɨt tunggɨnd nɨnda rɨgap kea Yesund ɨngaukam owou yongonjeno diyamdiyamɨm. Sɨ Marta re owou na yingg eyeninonj. Ɨ Yesu nɨnda rɨga kɨma na owoupund omiti yɨbnonj, ɨ Lajaro re kea de onggɨt rɨga wɨngɨrɨnd yɨbnonj.