Search form

Yoan ma Peba 12:20

Nɨnda Grik Rɨgap Yesund Yodaro

20Ɨ re rɨga tuwonj Yerusalem taun wa Godɨnd ewangayam onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd, sɨ nɨnda Grik rɨga toda kwa kea de wekenonj onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd.