Search form

Yoan ma Peba 12:26

26Ɨ yet ra Kornɨm wɨko omnɨka iyeny, ton b'ogla Ken yɨmta nundok. Sɨ rokate ra Kon nɨtɨbnyɨn dɨkɨnd, toda ɨndama onggɨtyam wɨko rɨga ɨbɨm Kon kɨma. Sɨ yet ra Kornɨm wɨko omnɨka iyeny, Kor B'u ɨta tin ɨsnaeneny.