Search form

Yoan ma Peba 12:27

27“Otade Kon kɨd e b'ɨpokenyɨn, sɨ nangga e Kon nitinjɨn? Abu! Be onggɨtyam wɨn ke Ken nɨtrɨngate! Nayɨ, Kon onggɨt mop penaemb netkond ɨtemb wɨn okatam.