Search form

Yoan ma Peba 12:28

28Abu! Man Moina nyɨwɨm pɨlɨnd b'ogɨl ɨnyomarena yoramitene!” Ɨ onggɨt yɨt seg ke ket wub kumb ke yɨtpɨam ikonj da, “Kon kea b'ogɨl ɨnyomarena yoramitenyɨn, ɨ Kon ɨta b'usaya oramitenenyɨn.”