Search form

Yoan ma Peba 12:3

3Ɨ Mariya ukoi mɨra kɨma kɨlkesa ngɨrangngɨrang gaya ogenaya da nad yokatonj ama rɨka yɨpa lita na. Ɨ ton ket Yesumna pɨsɨnd yɨgmarkonj dɨde ket tina mopngɨi ke Yesumna pɨs esekonj. Sɨ met re kea onggɨt b'ogɨl gaya ngɨrangɨt yɨwɨnatonj.