Search form

Yoan ma Peba 12:34

34Sɨ rɨga bobop Ton yɨgekito da, “Sɨn gog yɨt ke utkundenyu da, ‘Keriso ra dadal ngɨrpu kesa e ɨbneneny.’ Sɨ nangga pae Man mindenyɨt da Rɨgamna B'ɨgat b'ogla b'uturowas? Sɨ yetemb jɨ onggɨtyam Rɨgamna B'ɨga?”