Search form

Yoan ma Peba 12:35

35Seg Yesu ket ten esmonggainonj da, “Ɨ ma pɨn e ngaya ɨbɨm wa wɨngɨrɨnd. Sɨ wɨn b'amana wuwene onggɨt ngaya pɨta wɨnɨnd. Nokɨm da ɨdenat sɨbɨbɨt maka wen tekangɨnjiny. Sɨ yet ra sɨbɨbɨnd menon okas, ton ma wumɨr e rɨtama ton yik.