Search form

Yoan ma Peba 12:36

36Sɨ onggɨt ngaya pɨta nat wɨn gar ke utkunda yoramita onggɨt ngayam pɨlɨnd, nokɨm da ɨdenat wɨn ngayamna b'ɨga taukindam.”

Ju Rɨga waina Gar ke Utkunda kesa Mɨle

Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, Ton towa pɨlke yiwatonj egitam.