Search form

Yoan ma Peba 12:37

37Ɨ Yesu kea onggɨtyam komkesa kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkeninonj rɨga wa wɨpɨnd. Ajɨ ton maka Tin gar ke utkunda ke yokato.