Search form

Yoan ma Peba 12:38

38Nokɨm da ɨdenat bageyam Isayamna onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy. Sɨ ton odede na yindonj da,

“Yonggyam! Yet sowaina bage yɨtɨm pɨlɨnd gar ke utkunda yoramis?

Ɨ kwa ke ya pɨlnat Yonggyamɨmna danda yɨm pɨta ainy?”