Search form

Yoan ma Peba 12:4

4Ajɨ Tina b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, Yudas Iskariyot yet ra Tin tɨb yii dem, ton yindonj da,