Search form

Yoan ma Peba 12:40

40“God kea towaina yɨrkɨp yɨrdɨdɨ amnɨkinonj,

ɨ towaina gar edokinonj.

Nokɨm da ke ton yɨr ongong reyeninem towaina yɨrkɨp ke,

ɨ ke ton towaina gar ke repɨndeninem

dɨde ket ke ton rengenjinem Kor pɨlwa,

ɨ dɨde ket ke Kon ten resakenjinɨn.”