Search form

Yoan ma Peba 12:41

41Sɨ onggɨt mop penaemb Isaya onggɨtyam yɨt yindonj nokɨp ton kea Yesumna b'ogɨl ɨnyomarena yɨr yongonj, sɨ ton Ti gatab na wumɨr amninonj.