Search form

Yoan ma Peba 12:42

42Sɨ Ju rɨga waina memba wɨngɨrɨnd jogjog rɨga toda kwa kea Yesund gar ke utkunda ke yokato. Ajɨ ton maka towaina gar ke utkunda gatab pɨtapɨta amnento Parisai rɨga map. Nokɨp ton onggɨtyam gatab moga na auto da Parisai rɨgap ke towaina yɨr opmitenapu met ke ten reaukeninem.