Search form

Yoan ma Peba 12:44

44Sɨ Yesu ket unena kɨma yindenonj da, “Yet ra gar ke utkunda ke Ken notkas, ton ma Kena gar ke utkunda ke notkas ajɨ Tina yet re Ken nɨtmɨkitonj.