Search form

Yoan ma Peba 12:46

46Ɨ Kon onggɨt gowukoi wa netkond re ngaya na. Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨga maka sɨbɨbɨnd tekeny yepim re gar ke utkunda ke Ken nokasi.