Search form

Yoan ma Peba 12:47

47Ɨ nangga ma jɨ rada yɨpa rɨga maka Koina opureni yɨtkak tutkundeneniny dɨde maka tawameneniny, Kon ma ɨta tin b'ɨsagɨkam omnyɨn. Nokɨp Kon ma nok mana netkond da Kon gowukoi rɨga tesagɨkinyɨn, ajɨ nok mana da gowukoi rɨga wa yɨrkokar takainyɨn.