Search form

Yoan ma Peba 12:50

50Sɨ Kon wumɨr en da Tina b'ingawa yɨt re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e. Sɨ onggɨt mop paimemb Kon ɨnsima yɨpa rɨrɨrkɨpjog yɨtkak apureninyɨn rɨngma na re Ken Kor B'u wumɨr nomnonj.”