Search form

Yoan ma Peba 12:6

6Ɨ ton odede yindonj re ma onggɨt manaemb jɨ da gasa kesa rɨga yɨm okawam. Ajɨ nok mana da ton re yurowamam na yɨbnonj. Sɨ ton re rɨgaina oramki wulkɨp yɨr ɨpka rɨga na yɨbnonj, ɨ ton kea onggɨtyam wulkɨp wɨngɨrɨnd nɨnda tinɨm emdeneninonj.