Search form

Yoan ma Peba 12:7

7Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Tin wɨrare! Sɨ ton onggɨtyam mɨle yomnɨk re Kornɨm naskanaska eungita mɨle omnɨka ma.