Search form

Yoan ma Peba 13

Yesu Tina B'auyaena Rɨga Pɨs Esekinonj

1Ɨ yɨmta kena Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn awonj, ajɨ Yesu kea wumɨr awonj da wɨn re kemb rɨrɨr ainy Tinɨm onggɨtyam gowukoi ɨraram dɨde iwatam Ti B'uɨm pɨlwa. Sɨ Ton Tinajog rɨga na singi eyeninonj yepiya re gowukoyɨnd wekenonj. Ɨ Ton ten kupkakupka singi eyeninonj ngɨrpu de Tina undwatapu wa. 2Ɨ re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga diyamdiyam auto, Satanat kea Simonɨmna b'ɨga Yudas Iskariyotɨmna gar wa singi yoramitonj Yesund tɨb iyoyɨm. 3Sɨ Yesu wumɨr na da Ti B'u kea komkesa gasa re Ti yɨm nat aramisinonj. Ɨ Ton nonyɨk b'amdonj da, “Kon Godɨm pɨlkena netkond dɨde kanamb Kon tɨtenjɨn Godɨm pɨlwa.” 4Ɨ Yesu ket onyitonj diyamdiyampu kasa ke dɨde Tina tumɨnd kobɨrgɨm yotogɨkonj. Seg Ton ket tawel yokatonj dɨde ket robmopɨnd b'ibgonj. 5Seg ket Ton nyɨ yɨgmarkonj besen bora wa, ɨ ket b'atomonj Tina b'auyaena rɨga pɨs ɨsekam dɨde usurenam tawel ke rɨna re Ton robmopɨnd b'ibgi yowamonj. 6Ɨ re ket Simon Petrom pɨlwa yikonj, ton Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Ma Man ɨta pɨs nɨtɨseket?” 7Sɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Yu man ma ɨta nony auket nangga e Kon yomnɨken, ajɨ yɨmta kae man nony tauket dem.” 8Ɨ Petro ket Tin yomnonj da, “Man makwa rɨrɨr et koina pɨs ɨsekam.” Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Ra maka ra Kon mɨtɨseken, mor awɨr e Kon kɨma b'inkɨndena.” 9Ɨ Simon Petro Tin yomnonj da, “Yonggyam! Goro koina pɨs nena tesekɨm ajɨ bea kwa yɨm ake mop.” 10Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Gony aureni rɨgat ɨnta pɨs nena b'ɨtɨsek ajɨ ma opima nɨnda kɨpear. Nokɨp tina kupka jɨ re kɨlkesa e. Sɨ wɨn kɨlkesa im ajɨ ma komkesa im.” 11Ɨ nangga mop pena Ton yindonj da, “Ma wɨn komkesa kɨlkesa im,” mop nokɨp Ton wumɨr na da towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgatemb Tin tɨb yii dem.

12Ɨ re Yesu towaina pɨs ɨseka seg awonj, Ton Tina tumɨnd kobɨrgɨm b'ikitonj dɨde ket b'usaya Tina pɨpmet wa omitonj. Ɨ ket ten amninonj da, “Ke wɨn wumɨr yokasya nangga na Kon wanɨm yomnɨken? 13Wɨn Ken nogenaya Ouyaena Rɨga kae dɨde Yonggyam kae. Sɨ waina opurena re ɨmɨnjog i. Nokɨp Kon ɨntenemb jɨ Rɨga. 14Kon, ɨte re wa Yonggyam dɨde Ouyaena Rɨga, kea waina pɨs esekinyɨn. Sɨ onggɨt paemb wɨdaka b'ogla walenggyam walenggyam pɨs b'ɨseka tuwenyɨt. 15Kon wɨngata mɨle na wa akainyɨn, nokɨm da ɨdenat wɨdaka kwa odede mɨle omnɨkenenya rɨngma na re Kon wanɨm yomnɨken. 16Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wɨko rɨga re ma ukoyam e, ajɨ tina yonggyam re ukoyam e. Ɨ daka yɨdɨr rɨga re ma ukoyam e, ajɨ rɨga yete re tin yɨtmɨkis re ukoyam e. 17Sɨ ra wɨn wumɨr okatenya onggɨtyam gatab dɨde ra wɨn onggɨtyam mɨle tamnɨkindam, wɨn re b'ogɨl omni rɨga im.

Yudasɨmna Tɨb Iyoi gatab Bage Yɨt

(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

18“Ɨ Kon ma komkesa wa gatab e nindenyɨn. Sɨ Kon wumɨr en yena re Kon abagɨkinond. Ajɨ onggɨt ma da onggɨt yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp rain da, ‘Yet re koina owou yowenenonj, ton kea ken kak nɨawonj.’ 19Yu Kon naska kana im wen wumɨr amninyɨn gasa rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd. Nokɨm da ra ɨtemb gasa pɨta tainy ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke notkasya dem da Kon ɨntemb jɨ rɨga. 20Ɨ Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Koina ɨtmɨkiti rɨgand okateny, ton Kena nokateny. Ɨ yet ra Ken notkateny, ton Tina yokateny yet re Ken nɨtmɨkitonj.”

21Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt seg awonj, Ton ma sobijog na kɨd b'ɨpokenonj. Sɨ Ton ket yɨr ungata yɨt yindonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat ɨta man Ken tɨb niyɨt dem.” 22Sɨ Tina b'auyaena rɨgap nonysɨpsɨp na aukɨto da ya gatab e Ton yindeny. Sɨ ton ket yɨrɨk b'unjomkena wuwenonj towa wɨngɨrɨnd. 23Ɨ Tina b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Ti wus kena yɨmkomel b'amki omiti yɨbnonj yena re Ton singi yiyenonj. 24Sɨ Simon Petro onggɨt rɨgand mong ke yomnonj da, “Tin yɨgekite men wumɨr omnam ya gatab e Ton yindeny!” 25Sɨ ɨtemb rɨga ɨja na Yesumna dorkak wusɨnd b'ɨrmekiti yɨbnonj, ɨ ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Yetemb jɨ rɨga?” 26Sɨ Yesu ket mɨra yomnonj da, “Ra Kon onggɨtyam owou pɨkendi ɨsonggen dor dɨde ti okaen, sɨ tontemb jɨ rɨga.” Seg Ton ket owou pɨkendi yɨsonggonj dɨde ket Simonɨmna b'ɨga Yudas Iskariyotɨm yokawonj. 27Ɨ re Yudas onggɨtyam owou pɨkendi yokatonj, sɨ odede natemb ket Satana ti pɨlɨnd b'ɨgaronj. Sɨ onggɨt penaemb Yesu tin yomnonj da, “Man wanakana mɨle yomnɨke rɨnte re man yɨsamket omnɨkam!” 28Ajɨ onggɨtyam owoupund omnɨki rɨga wɨngɨrɨnd makwa ke yɨpa rɨga nony aukonj nangga pena Ton odede yɨt tin yomnonj. 29Sɨ nɨndap ɨja na nony aukɨto da Yesu nok ma tin yomɨny da, “Man gasa meranɨm temjinyɨt onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd ingaenam” o mɨnda da, “Nɨnda gasa tagoniny gasa kesa rɨga wa.” Mop nokɨp Yudas re wulkɨp ga owama rɨga na yɨbnonj. 30Sɨ re ɨtemb rɨga Yudas owou pɨkendi yokatonj, ton odenja ket bau wa opmarkitonj. Sɨ ɨtemb re ket kea sɨwɨny awonj.

Petromna Oena gatab Bage Yɨt

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

31Ɨ re Yudas bau wa opmarkitonj, Yesu yindenonj da, “Otade Rɨgamna B'ɨga kea b'ogɨl ɨnyomarena yokas dɨde God daka kwa kea Ti pɨlke b'ogɨl ɨnyomarena yokas. 32Ɨ rada God kea Ti pɨlke b'ogɨl ɨnyomarena yokas, sɨ God daka kwa ɨta Rɨgamna B'ɨgam Tina b'ogɨl ɨnyomarena okau. Sɨ Ton ɨta odenja Ti okau. 33Kor b'ɨgawar! Kon ma pɨnjog e nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma. Ɨ ɨngkaemb ket wɨn Ken oraka nitiyenya dem. Sɨ Kon otade wen wumɨr amninyɨn re odede yɨpa wɨp im rɨja na re Kon Ju rɨga waina mopyam rɨga wumɨr amninond da wɨn ma rɨrɨr im menonɨm de rɨtama ra Kon neken dem. 34Ɨ Kon wa sisɨl b'ingawa yɨt takainyɨn. Wɨn b'ogla singi b'itiyenindam wa wɨngɨrɨnd. Kon kea singi wen eyeninond, sɨ wɨdaka kwa ɨja na singi b'itiyenindam wa wɨngɨrɨnd. 35Ra wɨn singi b'itiyenindam wa wɨngɨrɨnd, sɨ ɨdenasimemb komkesa rɨgap wen tangwatenanj da wɨn re Koina b'auyaena rɨga im.”

36Ɨ ket Simon Petro Yesund yɨgekitonj da, “Yonggyam! Rɨtama man meket?” Ɨ Yesu ket yɨsmonggawonj da, “Yu man ma rɨrɨr et Ken yɨmta undokam rɨtama ra Kon neken. Ajɨ yɨmta kae man yɨmta nutundoket dem.” 37Sɨ Petro kwa Tin yɨgekitonj da, “Yonggyam! Nangga mop pae yu kon maka rɨrɨr taen men yɨmta undokam? Kon Mor mapae koina yɨrkokar b'atkaen.” 38Seg Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Sɨ ɨta man Kor map moina yɨrkokar b'atkaet? Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Pauro ma ɨta wanaka ara ikeny dor ngɨrpu ra ket man nowapyam Ken notiyenyɨt.