Search form

Yoan ma Peba 13:1

Yesu Tina B'auyaena Rɨga Pɨs Esekinonj

1Ɨ yɨmta kena Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn awonj, ajɨ Yesu kea wumɨr awonj da wɨn re kemb rɨrɨr ainy Tinɨm onggɨtyam gowukoi ɨraram dɨde iwatam Ti B'uɨm pɨlwa. Sɨ Ton Tinajog rɨga na singi eyeninonj yepiya re gowukoyɨnd wekenonj. Ɨ Ton ten kupkakupka singi eyeninonj ngɨrpu de Tina undwatapu wa.