Search form

Yoan ma Peba 13:10

10Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Gony aureni rɨgat ɨnta pɨs nena b'ɨtɨsek ajɨ ma opima nɨnda kɨpear. Nokɨp tina kupka jɨ re kɨlkesa e. Sɨ wɨn kɨlkesa im ajɨ ma komkesa im.”