Search form

Yoan ma Peba 13:11

11Ɨ nangga mop pena Ton yindonj da, “Ma wɨn komkesa kɨlkesa im,” mop nokɨp Ton wumɨr na da towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgatemb Tin tɨb yii dem.