Search form

Yoan ma Peba 13:12

12Ɨ re Yesu towaina pɨs ɨseka seg awonj, Ton Tina tumɨnd kobɨrgɨm b'ikitonj dɨde ket b'usaya Tina pɨpmet wa omitonj. Ɨ ket ten amninonj da, “Ke wɨn wumɨr yokasya nangga na Kon wanɨm yomnɨken?