Search form

Yoan ma Peba 13:15

15Kon wɨngata mɨle na wa akainyɨn, nokɨm da ɨdenat wɨdaka kwa odede mɨle omnɨkenenya rɨngma na re Kon wanɨm yomnɨken.