Search form

Yoan ma Peba 13:19

19Yu Kon naska kana im wen wumɨr amninyɨn gasa rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd. Nokɨm da ra ɨtemb gasa pɨta tainy ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke notkasya dem da Kon ɨntemb jɨ rɨga.