Search form

Yoan ma Peba 13:25

25Sɨ ɨtemb rɨga ɨja na Yesumna dorkak wusɨnd b'ɨrmekiti yɨbnonj, ɨ ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Yetemb jɨ rɨga?”