Search form

Yoan ma Peba 13:26

26Sɨ Yesu ket mɨra yomnonj da, “Ra Kon onggɨtyam owou pɨkendi ɨsonggen dor dɨde ti okaen, sɨ tontemb jɨ rɨga.” Seg Ton ket owou pɨkendi yɨsonggonj dɨde ket Simonɨmna b'ɨga Yudas Iskariyotɨm yokawonj.