Search form

Yoan ma Peba 13:27

27Ɨ re Yudas onggɨtyam owou pɨkendi yokatonj, sɨ odede natemb ket Satana ti pɨlɨnd b'ɨgaronj. Sɨ onggɨt penaemb Yesu tin yomnonj da, “Man wanakana mɨle yomnɨke rɨnte re man yɨsamket omnɨkam!”