Search form

Yoan ma Peba 13:29

29Sɨ nɨndap ɨja na nony aukɨto da Yesu nok ma tin yomɨny da, “Man gasa meranɨm temjinyɨt onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd ingaenam” o mɨnda da, “Nɨnda gasa tagoniny gasa kesa rɨga wa.” Mop nokɨp Yudas re wulkɨp ga owama rɨga na yɨbnonj.