Search form

Yoan ma Peba 13:3

3Sɨ Yesu wumɨr na da Ti B'u kea komkesa gasa re Ti yɨm nat aramisinonj. Ɨ Ton nonyɨk b'amdonj da, “Kon Godɨm pɨlkena netkond dɨde kanamb Kon tɨtenjɨn Godɨm pɨlwa.”