Search form

Yoan ma Peba 13:30

30Sɨ re ɨtemb rɨga Yudas owou pɨkendi yokatonj, ton odenja ket bau wa opmarkitonj. Sɨ ɨtemb re ket kea sɨwɨny awonj.