Search form

Yoan ma Peba 13:33

33Kor b'ɨgawar! Kon ma pɨnjog e nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma. Ɨ ɨngkaemb ket wɨn Ken oraka nitiyenya dem. Sɨ Kon otade wen wumɨr amninyɨn re odede yɨpa wɨp im rɨja na re Kon Ju rɨga waina mopyam rɨga wumɨr amninond da wɨn ma rɨrɨr im menonɨm de rɨtama ra Kon neken dem.