Search form

Yoan ma Peba 13:35

35Ra wɨn singi b'itiyenindam wa wɨngɨrɨnd, sɨ ɨdenasimemb komkesa rɨgap wen tangwatenanj da wɨn re Koina b'auyaena rɨga im.”