Search form

Yoan ma Peba 13:36

36Ɨ ket Simon Petro Yesund yɨgekitonj da, “Yonggyam! Rɨtama man meket?” Ɨ Yesu ket yɨsmonggawonj da, “Yu man ma rɨrɨr et Ken yɨmta undokam rɨtama ra Kon neken. Ajɨ yɨmta kae man yɨmta nutundoket dem.”