Search form

Yoan ma Peba 13:38

38Seg Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Sɨ ɨta man Kor map moina yɨrkokar b'atkaet? Kon ɨmɨnjogjog men motɨnyɨn. Pauro ma ɨta wanaka ara ikeny dor ngɨrpu ra ket man nowapyam Ken notiyenyɨt.