Search form

Yoan ma Peba 13:4

4Ɨ Yesu ket onyitonj diyamdiyampu kasa ke dɨde Tina tumɨnd kobɨrgɨm yotogɨkonj. Seg Ton ket tawel yokatonj dɨde ket robmopɨnd b'ibgonj.