Search form

Yoan ma Peba 13:5

5Seg ket Ton nyɨ yɨgmarkonj besen bora wa, ɨ ket b'atomonj Tina b'auyaena rɨga pɨs ɨsekam dɨde usurenam tawel ke rɨna re Ton robmopɨnd b'ibgi yowamonj.