Search form

Yoan ma Peba 13:8

8Ɨ Petro ket Tin yomnonj da, “Man makwa rɨrɨr et koina pɨs ɨsekam.” Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Ra maka ra Kon mɨtɨseken, mor awɨr e Kon kɨma b'inkɨndena.”