Search form

Yoan ma Peba 14

Yesuta Nya B'uɨm pɨlwa

1“Goro wɨn gar bebɨg taukinam! Wɨn Godɨnd gar ke utkunda ke yokata dɨde Keda kwa gar ke utkunda ke nokata! 2Kor B'uɨmna metɨnd opima jogjog wɨmenapu pɨpmet wekeny. Rako pɨpmet demb de maka wekeny, Kon keako wen wumɨr amninond. Sɨ Kon neken ra wanɨm pɨpmet ongonjena mim. 3Sɨ ra Kon neken dem dɨde ket wa pɨpmet tangonjenainyɨn, sɨ Kon kwa b'usaya tɨtenjɨn dem. Ɨ Kon ket wen taronsinyɨn dɨde ket eyinyɨn dem Koinajog pɨpmet wa. Sɨ ɨdenat wɨda tekenenyɨt de rokate re Kon nɨbnenenyɨn. 4Ɨ wɨn wumɨr im onggɨtyam nya de onggɨt pɨpmet wa rɨtama ra Kon neken.” 5Seg Toma ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Sɨn ma wumɨr im rɨtama man meket. Sɨ rɨdede im sɨn wumɨr taukindam onggɨt nya gatab?” 6Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Konta nya ɨ ɨmɨnjog yɨtkak ɨ dɨde yɨrkokar. Sɨ makwa ngai yɨpa rɨgat ɨta yik Kor B'uɨm pɨlwa, ra ton maka Ken yɨmta nutundok. 7Rada wɨn kea Kornɨm wumɨr aukindam, sɨ wɨn kea Kor B'uɨm daka kwa wumɨr aindam. Sɨ otade im wɨn Tinɨm wumɨr aukindam ɨ wɨn kea Tin yɨr yongenenyɨma.” 8Seg Pilip daka ket Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Bea sɨn B'und nouyaene! Sɨ ɨdenatemb sɨn nony rɨrɨr taindam.” 9Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Pilip! Kon ma wus na netkɨmɨn wɨn kɨma. Ma man makaya Kornɨm wumɨr yokasɨt? Yet re Ken yɨr ongong nitiyɨm, ton kea Kor B'und yɨr ongong iyɨm. Sɨ rɨdede pae man mindenyɨt da, ‘Bea sɨn B'und nouyaene'? 10Sɨ ma man ɨtaemb wumɨr aet da Kon re nɨbnyɨn Kor B'uɨm pɨlnate dɨde Kor B'u re yɨbɨm Kor pɨlnate? Onggɨtyam yɨtkak rɨnsim re Kon wanɨm apurenawainyɨn, ma Kor nony kaim opurena eyeninyɨn, ajɨ Kor B'ute yete re Kor pɨlɨnd wɨmena yikeny, Tonte Tina wɨko omnɨka yiyeny. 11Sɨ man gar ke utkunda ke Ken nokate da Kon re nɨbnyɨn Kor B'uɨm pɨlnate dɨde Kor B'u re yɨbɨm Kor pɨlnate. Ajɨ ra man maka Ken gar ke utkunda ke notkasɨt, man b'ogla onggɨtyam Koina omnɨki kɨd kesa kɨma danda wɨko gar ke utkunda ke takasinyɨt. Ɨ ɨngkaemb man ket Ken gar ke utkunda ke notkasɨt. 12Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Ken gar ke utkunda ke notkas, toda kwa onggɨtyam wɨko im omnɨka teyeniny rɨna re Kon omnɨka teyinond. Ɨ opimemb wɨko re ma ukoi im, ajɨ ton ukoijog wɨko im omnɨka teyeniny. Mop nokɨp Kon neken ra Kor B'uɨm pɨlwa e. 13Ɨ Kon opima onggɨtyam gasa tamnɨkeninyɨn rɨnsim ra wɨn Koina nyɨ kɨma netɨrkenenya. Nokɨm da ɨdenat B'u b'ogɨl ɨnyomarena takasiny B'ɨgam pɨlke. 14Ra wɨn nangga gasa mana Ken netɨrkenya Koina nyɨwɨnd, Kon opima tamnɨkeninyɨn.

Yɨnayɨna Wɨngawɨngam gatab Tɨrɨr Omni Yɨt

15“Ɨ ra wɨn Ken singi nitiyenya, sɨ wɨn b'ogla Koina b'ingawa yɨt yɨmta undoka teyenindam. 16Kon ɨta Kor B'und ɨgekisɨn, sɨ Ton wa tetmɨkitau yɨpa yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga. Ɨ Ton ket ɨta wɨn kɨma dadal ngɨrpu kesa ɨbneneny. 17Ton re ɨmɨnjog yɨtkakɨmna Wɨngawɨnga e. Ɨ gowukoi rɨgap ma rɨrɨr im Tin okatam, mop nokɨp ton makaya Tin yɨr yongi dɨde makaya Tinɨm wumɨr yokasi. Ajɨ wɨn Tinɨm wumɨr im nokɨp Ton wɨn kɨma e yɨbɨm dɨde Ton wa pɨlnate ɨbneneny. 18Kon ma ɨta wen terarinyɨn ngungum b'ɨga pɨla, ajɨ ɨta wa pɨlwa netken dem. 19Ɨ sobijog wɨn kak ke gowukoi rɨgap ma ɨta yɨr notngi dem. Ajɨ wɨn ɨta yɨr notngya dem, nokɨp Kon yilo e nɨbnyɨn dɨde wɨdaka kwa yilo im tekenyɨt. 20Sɨ wɨn onggɨt bibɨr nasimemb nonyɨk b'atɨmjindam dem da Kon re nɨbnyɨn Kor B'uɨm pɨlnate, ɨ wɨn re wekenyɨt Kor pɨlnasim, ɨ Kodaka re nɨbnyɨn wa pɨlnate. 21Yet ra Koina b'ingawa yɨtkak tawaminy dɨde ra opimemb yɨtkak yɨmta tundokiny, sɨ onggɨt rɨgatemb Ken singi niyeny. Ɨ kwa yet ra Ken singi nitiyeny, Kor B'u ɨta tin singi iyeny. Ɨ Koda kwa tin ɨta singi iyenyɨn dɨde ket Kon Kolenggyam ɨta tinɨm pɨtapɨta taenenenyɨn.” 22Seg ket Yudas, goro Yudas Iskariyot, ton Yesund yɨgekitonj da, “Yonggyam! Man kea sowa pɨlwa pɨtapɨta aenyɨt. Ajɨ nangga pae maka gowukoi rɨga wanɨm pɨtapɨta taenyɨt?” 23Sɨ Yesu ket tin yɨsmonggawonj da, “Yet ra Ken singi nitiyeny, ton ɨta Koina yɨtkak yɨmta tundokiny. Ɨ Kor B'u daka ɨta tin singi iyeny. Ɨ dɨde Sɨn opima ti pɨlwa wuyɨn dɨde ket wɨmenapu pɨpmet omgu ti pɨlɨnd yɨpand wɨmenam.+ 24Yet ra maka singi nitiyeny, ton ma ɨta Koina yɨtkak yɨmta tundokiny. Sɨ onggɨtyam yɨtkak rɨnsim re wɨn utkundenindam re ma Koina im ajɨ Kor B'uɨmna im yet re Ken nɨtmɨkitonj.

25“Sɨ onggɨt ganggand re Kon wɨn kɨma nɨbnenenyɨmɨn ngɨrpu yu, Kon kea onggɨtyam komkesa yɨtkak gatab wen amneninyɨmɨn. 26Ɨ onggɨt yɨr ɨpka dɨde ouyaena rɨga re Yɨnayɨna Wɨngawɨngate. Ɨ Kor B'u ɨta ɨtmɨkis dem Kor nyɨ kɨma. Sɨ Tonsim komkesa gasa gatab wen tauyaeniny dem dɨde wen nonony tamneniny dem komkesa yɨtkak gatab rɨna re Kon wen amneninond. 27Ɨ Kon ngɨmbla ɨraren re wanɨm ma. Sɨ Kon ɨta Koina ngɨmbla wa takainyɨn. Onggɨtyam ngɨmbla rɨnte ra Kon takainyɨn re ma ɨja e rɨngma re gowukoyɨt agoneniny. Sɨ wɨn goro gar bebɨg dɨde moga tainindam. 28Ɨ wɨn kea utkundenya onggɨtyam yɨtkak rɨna re Kon nindenyɨn da Kon ɨta neken dɨde ket tɨtenjɨn wa pɨlwa. Sɨ rada wɨn Ken singi e niyenya, wɨn sam im taindam Koina menon gatab de Kor B'uɨm pɨlwa. Mop nokɨp Kon re ma ukoi en ajɨ Kor B'u re ukoijog e. 29Ɨ yu Kon naska kana im wen onggɨtyam gasa gatab wumɨr amninyɨn rɨnsim ra taukanj. Nokɨm da ra ton pɨta taukanj ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke Ken notkasya. 30Ɨ Kon ma pɨn e wɨn kɨma yɨtnono taenyɨn nokɨp gowukoyɨmna wɨp iyoi rɨga Satana re kemb ɨtemb ke ik. Ajɨ ti awɨr e kwa danda ingawam Kor pɨlɨnd. 31Ajɨ Kon nok ma singi da gowukoi rɨga wumɨr rainem da Kon ɨta Kor B'und singi yiyenyɨn dɨde Kon ɨnsima gasa amnɨkeninyɨn rɨngma na re Kor B'u Ken ningawonj. Utnɨkinam ɨngkek, ɨ ka wuyɨn!