Search form

Yoan ma Peba 14:1

Yesuta Nya B'uɨm pɨlwa

1“Goro wɨn gar bebɨg taukinam! Wɨn Godɨnd gar ke utkunda ke yokata dɨde Keda kwa gar ke utkunda ke nokata!